دستگیری رفتگری که شغلش را با ضامن شدن عوض کرده بود