نامه وزیر بهداشت به وزرای بهداشت و مجامع بین المللی