حمایت سیدعمارالحکیم از ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا