هواپیمای ربوده شده از فرودگاه سیاتل در دریا سقوط کرد