تهدید روحانی به افشاگری در مجلس با هدف انحراف افکار عمومی است