پایبندی العبادی به تحریم‌ها علیه ایران کمک به آمریکا است