تصاویر/«طاهره رحمان» اولین گوینده خبر محجبه در آمریکا