یک نماینده: برای مقابله با تحریم‌ها اتاق جنگ اقتصادی تشکیل شود