تصاویر/ رهبرانقلاب در مراسم غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام رضا (ع)