جان کندن بیمار پشت سامانه نوبت گیری بیمارستان میلاد