فرمانده نیروهای آمریکایی: رزمایش دریایی ایران، پیامی به واشنگتن بود