صالحی امیری: هیچ‌ ورزشکاری در انفجار آکادمی آسیب ندیده‌ است