عکس/ پست برجامی محسن رضایی با تصویر هاشمی رفسنجانی