کنایه ظریف به آمریکا: روابط بین‌الملل، مسابقه ملکه زیبایی نیست