معاون ترامپ: ایرانیان حق دارند تا با حکومتشان مخالفت کنند