توضیح پزشک کیمیاعلیزاده در مورد امکان پرچم‌داری در بازی‌های آسیایی