دولت سعی کرده پیوستن به FATF را در حالت تعلیق نگه دارد