معاون وزیر کار: کالا کارت در اختیار مردم می گذاریم