نیشابوری: نباید به طرح سوال از رئیس‌جمهور بدبینانه نگاه کرد