آماده مناظره درباره سوال از رئیس جمهور در صدا و سیما هستم