انتصاب در شرکت های بازنشستگی بدون فراخوان ممنوع شد