حریرچی: استفاده مجدد از وسایل پزشکی در ایران کمتر از آمریکاست