فیلم/ گفتگوی تلخ با مادر نوجوانی که به خاطر فقر خودکشی کرد