فیلم/ اقدام دیوانه وار یک مرد در پریدن به محل نگهداری شیرها