درخواست صرافی از سوی نزدیکان مولاوردی صحت دارد؟ +سند