وزیر صنعت: عوامل اقتصادی باعث افزایش نرخ ارز نشده است