آسیا تایمز: ناتوی عربی منجر به تشدید بی‌ثباتی می‌شود