انتصاب نماينده سهام عدالت شركتها توسط وزراي صنايع و ارتباطات غيرقانوني است