فیلم/ اظهارات فعال ضد انقلاب درباره امیدواری به آمریکا