فیلم/ درماندگی کارشناس سعودی در برابر اظهارات مخاطب و سوال مجری