اسرائیل ورود سوخت و بنزین به نوار غزه را ممنوع کرد