چین: هرگونه اقدام آمریکا در جنگ تجاری را پاسخ می دهیم