تصمیم جدید هیات مدیره پرسپولیس برای پرداخت بدهی‌ها