تصاویر باقیمانده از زلزله‌ای که ۴۸ سال قبل در ایران آمد