فیلم/ اولین گل وحید امیری برای ترابوزان در بازی دوستانه