تصاویر / ۷ مرداد ۱۳۶۲؛ آغاز عملیاتی که ۱۷۰۰۰ ایرانی و عراقی در آن کشته شدند