دبیرکل مؤتلفه: دنیای سرمایه‌‌‌داری را به عزا می‌نشانیم