تذکر نماینده مشهد به وزیر ارشاد درخصوص صدور یک مجوز