وزیر ارتباطات: جریمه 32 میلیاردی متخلفان ارز دولتی