فیلمی که جزایری منتشر کرد تا بگوید خبر بازداشتش صحت ندارد