رئیس جدید بانک مرکزی: برای کنترل نرخ ارز برنامه دارم