بستن تنگه هرمز چه عواقبی می‌تواند بر بازار نفت داشته باشد؟