ورود به مدارس «نمونه دولتی» نیاز به شرکت در آزمون ندارد