نقوی‌حسینی: نماینده ایران باید در کمیته حقیقت‌یاب منا حضور یابد