اموال موسسات مالی و اعتباری به مناقصه گذاشته می‌شود