نیویورک‌تایمز: قانون اخیر در اسرائیل رسما از آپارتاید حمایت می‌کند