ترکیه توافق برای تبادل زندانی با آمریکا را تکذیب کرد