سخنگوی وزارت کشور: ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در وزارت کشور اجرایی می‌شود