رییس کمیسیون امنیت ملی: راه دیپلماسی بین ایران و آمریکا بسته شده است