دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ابلاغ شد